110 Nalbandyan Str. 0001 Yerevan, Armenia
+37410 519-890

Tour operator in Armenia


  • Armenian version English version Russian version French version Italian version

Berdavan

All Images

Century of Foundation: X - XVII. Region: Tavush There is not much more to this castle than you can see in the picture, but it is an attractive structure, originally thought to be built in the 10-11th cc, and rebuilt in the 17th. Just a couple of hundred meters from the tense border with Azerbaijan, it is not recommended to wander far from the site. From Koghb, a road leads North-East to Berdavan (2494 v, once Kalacha). Turning right, an asphalt road winds down through the village, where two dirt roads fork, take the left hand, cross the stream, and then bear left again at the next fork, leading (jeeps only) to a picturesque 10-11th c. Ghalinjakar castle* on a hill near the Azerbaijan border. There are large khachkars in the village. Paragraph Source:

Comments (1)
From : Գոհար Ապրիկյան, 27 September 2011, 07:00
Այս ամրոցը ունի նաև ռազմավարական նշանակություն, 1991թ. հայ-ադրբեջանական բախումների ժամանակ թև-թևի տված մեր տղաներին` պայքարել և հաղթել է...

Leave commentImega Tour and Travel © 2006-2018